| контакти |

  HWI Consulting

     Хидрогеология, водоснабдяване, дренажни системи, замърсяване на подземни води, геотермална енергия

 

  Начало         Водите в България         Дейности          Нормативна уредба          Връзки          Въпроси           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Процедура по узаконяване на водоизточници

(сондажи, кладенци, извори)

Водовземане от подземни води

hwi_consulting @ mail.bg, www.vodite.com

Целта на процедурата е да се издаде документ –разрешително за водовземане от  подземни води и/или ползване на водни обекти. Разрешителното регламентира за какво ще се използва водата: питейно-битово и промишлено водоснабдяване, земеделие и животновъдство, аквакултури и други цели, място на вземане на водата, мястото на ползването и нейният режим. Това са законови мерки, свързани с опазване на количественото и качествено състояние на подземните води, регламентирани в Наредба N1/2007 г., за проучване, ползване и опазване на подземните води.

Възможни са изменения на разрешителни, в следствие на промяна на дебита и целите на водоползването.

За откриване на процедура за издаване на разрешително кандидатите подават заявление /чл. 60, ал.1 от Закона за водите/ по образец, като преди това се заплащат съответните такси. Съществуват варианти за процедури по издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез нови или съществуващи съоръжения, за които се попълват съответните бланки, по изискване на Басейновите дирекции за управление на водите.

Прилагат се следните документи:

-      Заверен документ за платена такса за издаване на разрешителното (чл.60, ал.2, т.1 от Закона за водите).

-      Актуална скица или карта за имотите, в които ще се извършва ползването на воден обект и водовземането, заверена от съответния компетентен орган (чл.60, ал.2, т.2 от Закона за водите).

-      Декларация за обстоятелствата по чл. 71, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда (съгласно образец, приложен към заявлението )

-      Документ за собственост или нотариално заверено писмено съгласие от собственика на имота, в който ще бъдат разположени съоръженията за водовземане.

-      Нотариално заверена декларация от собствениците на имотите, които ще бъдат засегнати от проекта за санитарно-охранителната зона, удостоверяваща, че същите са запознати с ограниченията и забраните, определени в наредбата по чл. 135, ал. 1, т. 6, които попадат в проектните санитарно-охранителни зони - при ползване на воден обект за изграждане на съоръжения и за водовземане, предназначено за самостоятелно питейно-битово водоснабдяване (Документът се съставя със съдържание съгласно чл.152 от Наредба № 1 за проучване, ползване и опазване на подземните води)

-      Обосновка на водовземането, включително обосновка на заявеното водно количество, съгласно нормите за водопотребление, определени с наредбата по чл. 117а, ал. 2. (До приемане на Наредбата за привеждане в съответствие със ЗИД на ЗВ на Наредба № 1 за проучване, ползване и опазване на подземните води, обосновката на водовземането се изготвя със съдържанието на Проекта за водовземане, определено в чл.156, част от Проекта за изграждане на съоръжения, определена в чл.160, ал.1, т.2 и ал.2, т.2 и 3 и ал.4 и Обосновката на заявеното водно количество, определено в чл.151 на Наредба № 1 за проучване, ползване и опазване на подземните води. До приемането на наредбата по чл. 117а, ал. 2 обосновката на заявените водни обеми се разработва въз основа на определени с други нормативни актове количества за съответната цел, като в обосновката на необходимите водни обеми се посочва и наименованието на съответния нормативен акт - § 140 от ПЗР на ЗИД на З, в сила от 10.08.2010 г.)

Необходимо е изготвянето на доклади за оценка на експлоатационните ресурси на подземните води и проект за учредяване на санитарно-охранителна зона при питейно-битово водоснабдяване.

Продължаването на срока на действие на разрешителното е необходимо да бъде извършено преди изтичането му, тъй като в противен случай се налага преузаконяване на съоръжението, с повторение на процедурите както при нов водоизточник.

 

   

 

Сондажи и кладенци

Основни понятия и техническа информация относно сондажите и кладенците – конструкция, изграждане, експлоатация, препоръки, въпроси

Валежи

Обща информация за валежите в България

Повърхностни води

Повърхностни води в България – главни водосборни басейни

Подземни води

Подземни води в България – хидрогеоложко райониране, видове подземни води, дългосрочни и средни данни за водните ресурси в България

 
   
 

 Води    Дейности   Нормативна уредба   Връзки   Узаконяване на водоизточници   Миграция на замърсители   Хидрогеология   Водопонизителни системи   Хидрогеоложко моделиране

 

Copyright 2013 Vodite.com Всички права запазени