| контакти |

  HWI Consulting

     Хидрогеология, водоснабдяване, дренажни системи, замърсяване на подземни води, геотермална енергия

 

  Начало         Водите в България         Дейности          Нормативна уредба          Връзки          Въпроси           

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Повърхностните води в България са важна част от водния баланс на страната. Формирането и количествата им зависят пряко от падналите валежи, както и от разтоварването на подземните води в средните и долни течения на реките. На територията на страната се обособяват две хидроложки области: област с континентално климатично влияние и област със средиземноморско климатично влияние.

Делът на добиваните пресни повърхностни води е над 90% от цялата използваема вода в страната. Основен източник на повърхностни води са р.Дунав, вътрешни реки, язовири и езера.

За периода 1999-2003 г. естествените ресурси на повърхностните води могат да бъдат разпределени в следните групи:

– водни ресурси от естествен речен отток – 8889.98 млн.m3

– водни ресурси от територии без формирани речни течения или речни течения с епизодичен отток - 502.1 млн. m3

– общ естествен ресурс от повърхностни води - 9392.08 млн. m3

– формиран естествен ресурс от чужди територии (Турция, Югославия и Македония) – 346.4 млн. m3 /по доклад на Оперативна програма “Околна среда”, София, 2005/

Качеството на повърхностните води се наблюдава от съответните мрежи, които са част от Националната система за мониторинг на водите по пунктове, честота и показатели.

Повърхностните води в България са важна част от водния баланс настраната. Формирането и количествата им зависят пряко от падналите валежи. На територията на страната се обособяват две хидроложки области: област със средиземноморско климатично влияние и област с континентално климатично влияние.

   

Басейнови дирекции

Карта, обхващаща  териториите на басейновите дирекции в България.

Мониторинг на водите в България

Мрежата за мониторинг на повърхностните води се състои от 253 пункта за наблюдения и измервания. 111 пункта са включени в Европейската мрежа за мониторинг на повърхностни води (EUROWATERNET - surface water) на Европейската агенция по околна среда.

Наредба N7 за заустване на производствени отпадъчни води

Наредба за условията и реда за заустване на производствени отпадъчни води в канализационните системи на населените места (ДВ бр. 98/2000)

Пунктове водни стоежи – река Дунав

Местоположение на хидрометричните и хидрометеорологичните станции по р. Дунав, с коти на нивомерните рейки

Водни тела на територията на България

Списък с повърхностните и подземните водни тела на територията на Република България, етапи на характеризиране и приемане на окончателните им граници

 

 
   
 

 Води    Дейности   Нормативна уредба   Връзки   Узаконяване на водоизточници   Миграция на замърсители   Хидрогеология   Водопонизителни системи   Хидрогеоложко моделиране

 

Copyright 2013 Vodite.com Всички права запазени