| контакти |

  HWI Consulting

     Хидрогеология, водоснабдяване, дренажни системи, замърсяване на подземни води, геотермална енергия

 

  Начало         Водите в България         Дейности          Нормативна уредба          Връзки          Въпроси           

 

 

 

Санитарно-охранителни зони (СОЗ)

  hwi_consulting @ mail.bg  - Цени

sanitarno_ohranitelni_zoni.jpg

Санитарно - охранителните зони (СОЗ) представляват защитени зони около сондажите, кладенците, дренажите и изворите, в които земеделските, техническите и инженерните дейности създават условия за влияние върху количествата и качествата на водите постъпващи във водовземните съоръжения.

Санитарно охранителни зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците за минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни цели, се учредяват с цел опазването на водите и водните обекти от замърсяване и увреждане.

Проучване, проектиране, учредяване, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони (СОЗ) около водоизточници и съоръжения се извършва за питейно-битово водоснабдяване от повърхностни води, питейно-битово водоснабдяване от подземни води, минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди.

Много общини разчитат на подземна вода от сондажи, кладенци и дренажи за питейно-битово водоснабдяване. Нивото на подземните води се колебае в зависимост от сезона, като се покачва или понижава. Този процес има връзка както с количеството паднали валежи, така и с режима на експлоатация на съоръженията за водовземане.

СОЗ имат следните функции:

 - физическа охрана на водоизточника и/или съоръжението;

 - защита срещу постъпване на замърсители във водоизточниците;

 - гарантиране на проектното количество и качество на водите във водовземното съоръжение за срока на действие на разрешителното за водовземане;

 - запазване на водоизточника в състояние, позволяващо ползването му за питейни цели за в бъдеще.

Съществуват три пояса на защита в рамките на санитарно охранителната зона:

Пояс I – вертикална проекция на земната повърхност на кривата, описана от всички точки от подземния воден обект, водата от които за 50 денонощя би достигнала до експлоатирания водоизточник.

Пояс II – вертикална проекция на земната повърхност на кривата, описана от всички точки от подземния воден обект, водата от които за 400 денонощя би достигнала до експлоатирания водоизточник.

Пояс III – вертикална проекция на земната повърхност на кривата, описана от всички точки от подземния воден обект, водата от които за 9125 денонощя би достигнала до експлоатирания водоизточник.

СОЗ се проектират чрез използването на числени хидрогеоложки модели, в които е отразена хидродинамичната обстановка в района на водовземането, взаимодействието с други водоизточници и миграционните характеристики на средата. Изготвя се проект за учредяване на санитарно охранителна зона. Документацията се предоставя в Басейновите дирекции, които след приемане и издаване на разрешителни за водовземане, стартират процедура за учредяване.

Изготвянето на проект и оразмеряването на санитарно-охранителна зона се извършва на базата на следните нормативни актове:

1.      Закон за водите (ЗВ)

2.      Закон за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР)

3.      Закон за устройство на територията (ЗУТ)

4.      Закон за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ)

5.      Закон за възстановяване собствеността върху горите и земите от горския фонд (ЗВСГЗГФ)

6.      Наредба 3 (към ЗКИР) от 16.02.2001 г. за водене и съхраняване на регистъра на лицата , правоспособни да извършват дейности по кадастъра

7.      Наредба 14 (към ЗКИР)  от 23.07.2001 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастрална карта и кадастралните регистри

8.      Наредба 15 (към ЗКИР)  от 23.07.2001 г.   за структурата и съдържанието на идентификатора на недвижимите имоти в кадастъра

9.      Наредба 19 (към ЗКИР)  от 18.12.2001 г.  за констрол и приемане на кадастралната карта и кадастралните регистри

10.   Наредба 3 (към ЗВ) от 16.10.2000 г. за условията и реда на проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди

11.   Наредба 5 от 10.05.1999 г. за структурата на записа в цифров вид на кадастралните планове и карти, регулационните планове и плановете за подпочвените територии

 

Проектите за учредяване на санитарно-охранителните зони (СОЗ) включват:

1. резултатите от предпроектните проучвания;

2. хидроложки и климатични данни;

3. хидрогеоложки условия;

4. оразмеряване на СОЗ при условията и по реда на глава втора, раздели I и II на Наредба N 3.

5. карта в подходящ мащаб в обхвата на СОЗ с означение на:

а) границите на водния обект, от който се осъществява водовземането;

б) границите на другите повърхностни водни обекти;

в) населените места;

г) пътищата;

д) съществуващите и потенциалните източници на замърсяване, в т.ч. местата на заустване на отпадъчни води;

е) начин на земеползване;

ж) данните за горските насаждения и вида им;

з) данните за собствеността на земята;

и) границите на пояси I, II и III;

к) местата за общо ползване на водите;

л) други характерни точки в границите на водния обект нагоре по течението на реката, свързани с риск от замърсяване на водата;

6. обяснителна записка, в която се мотивират ограниченията и забраните в отделните пояси, режимът на земеползване на селскостопанските площи;

7. екзекутивни чертежи или проект на съоръженията с означение на най-вътрешния пояс I на санитарно-охранителната им зона;

8. данни за капацитета и технологията на пречиствателната станция;

9. данни за количеството и качеството на отпадъчните води в зоната и начините за тяхното пречистване и повторно използване;

10. показатели на водата съгласно действащите нормативни изисквания към качеството на повърхностните води, предназначени за питейно-битови цели;

11. означение на местата на вземане на водни проби от водоизточника;

12. таксационна характеристика на земите и насажденията от горския фонд, скици от лесоустройствените карти на районите, включени в пояси I, II и III на зоната;

13. удостоверения за категоризация, културния и почвения вид, поливността на селскостопанските площи, включени в пояс I, издадени или заверени от регионалните служби "Земя и поземлена собственост" към Министерството на земеделието и горите;

14. мероприятия за ограничаване и ликвидиране на замърсителите в пояси II и III, в т.ч. срокове за саниране на териториите и за привеждане на заварени в тези територии дейности, които са несъвместими с определените охранителни режими в съответствие с изискванията на наредбата;

15. указания за добрата земеделска практика по смисъла на Наредба № 2 за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници (ДВ, бр. 87 от 2000 г.) и указания за контрол на ограничителните дейности, попадащи в границите на поясите II и III;

16. специален проект за използване на земите в границите на пояс I, осигуряващ възстановяването, обновяването и поддържането на насажденията в тях;

17. стойностна сметка за обезщетяване на собствениците на имоти в рамките на пояси II и III;

18. календарен план-график за реализация на проекта.

Съгласно чл.37 от Наредба № 3, СОЗ се учредяват:

1.със заповед на Директора на Басейновата дирекция

2.със заповед на Министъра на околната среда и водите за СОЗ на минерални води и когато СОЗ е разположена на територията на повече от един район за басейново управление на водите;

3. с решение на Министерския съвет в случаите, в които СОЗ обхваща и територии извън границите на страната.

 Районите на БД са посочени в чл.152 от Закона за водите.

1.На основание чл.38, ал.1 от Наредба № 3 за учредяване на СОЗ, собственикът или водоползвателят на водоснабдителната система или съоръжение подава заявление, към което се прилага проект за СОЗ, разработен съгласно чл.27 от Наредба № 3, когато питейно – битовото водоснабдяване е от повърхностни води. Проектите се изготвят в 4 /четири/ екземпляра.

Когато се учредява СОЗ около водоизточници за питейно – битово водоснабдяване от подземни води къв заявлението се прилага проект за СОЗ, разработен съгласно чл.32 от Наредба № 3.

2.Заявлението се подава до Директора на БД, на чиято територия е разположена СОЗ - в случаите по чл.37, т.1 или до Министъра на околната среда и водите -  в случаите по чл.37, т.2 и т.3.

3.Съгласно чл.38, ал.3, Министъра на околната среда и водите изпраща заявлението и проекта за СОЗ  на Директора на съответната басейнова дирекция.

4. Директорът на БД извършва преценка на документацията ?

5.На основание чл.39, ал.1, т.1, Директорът на БД изпраща проекта за СОЗ за становище на компетентните регионални органи на Министерството на здравеопазването и Министерството на земеделието и горите.

6.Директорът на БД уведомява кметовете на общините, на територията на които се разполага СОЗ, за времето и мястото за запознаване на лицата, чиито имоти попадат в границите на проектираната СОЗ с охранителните режими в пояс ІІ и ІІІ, и за срока за представяне на писмени становища и възражения.

7.Съгласно чл.39, ал.2 кметовете на общини, на територията на които се разполага СОЗ, обявяват на видно място в общините обстоятелствата по ал.1 т.1.Проектът за СОЗ трябва да е на разположение на лицата по ал.1 най – малко в продължение на 1 месец.

8.В седемдневен срок от изтичане на едномесечния срок, писмените становища и възражения се изпращат в съответната БД.

9. На основание чл.40, ал.1 при наличеие на противоречиви предложения и възражения се разглеждат от:

    • басейновия съвет в случаите по чл.37, т.1

    • висшия консултативен съвет по водите в случаите по чл.37, т.2 и т.3.

За резултатите от разглеждането се съставя протокол, с който се предлагат за учредяване на органите по чл.37 границите на СОЗ, охранителните режими в нея и средствата за обезщетяване на собствениците.

10. Директорът на БД издава заповед за учредяване!

11. Съгласно чл.41, ал.1 актът за учредяване на СОЗ и нейните пояси се изпраща в десетдневен срок на съответните кметове на общини и регионални органи на Министерството на земеделието и горите.

12. В едномесечен срок от получаването на акта границите на поясите на зоната се обозначават върху кадастралните карти и плановете за земеразделяне и се отбелязват в документите за собственост.

13. В срок до една година от учредяването на СОЗ се възлага актуализация на териториалнотоустройствения план, обхващащ територията на СОЗ -  областната или общинска администрация издават акт за преочредяване на земята в пояс І  в държавна общинска собствиност или публична общинска собственост.

14.Срокът за изпълнение на календарния план-график за изграждане и маркиране на поясите на СОЗ тече след актуването на пояс I. 

15.Директорът на БД назначава комисия за приемане на изпълнението на СОЗ в срок до един месец от изтичане на сроковете в календарния план-график за изграждане и маркиране на поясите й. Комисията включва представители на басейновата дирекция, общините, компетентните регионални органи на Министерството на здравеопазването и Министерството на земеделието и горите, на чиято територия е разположена СОЗ.За приемане на СОЗ комисията съставя приемателен протокол.  

16. На основание чл. 42  собствениците на имоти, попадащи в границите на СОЗ, са длъжни при искане за ползване на земята за дейности, ограничени или ограничени при доказана необходимост съгласно приложения № 1 и 2, да декларират, че имотът им е обременен с тежести по тази наредба.

   

 

Сондажи и кладенци

Основни понятия и техническа информация относно сондажите и кладенците – конструкция, изграждане, експлоатация, препоръки, въпроси

Валежи

Обща информация за валежите в България

Повърхностни води

Повърхностни води в България – главни водосборни басейни

Подземни води

Подземни води в България – хидрогеоложко райониране, видове подземни води, дългосрочни и средни данни за водните ресурси в България

 
   
 

 Води    Дейности   Нормативна уредба   Връзки   Узаконяване на водоизточници   Миграция на замърсители   Хидрогеология   Водопонизителни системи   Хидрогеоложко моделиране

 

Copyright 2013 Vodite.com Всички права запазени