| контакти |

  HWI Consulting

     Хидрогеология, водоснабдяване, дренажни системи, замърсяване на подземни води, геотермална енергия

 

  Начало         Водите в България         Дейности          Нормативна уредба          Връзки          Въпроси           

 

 

 

 

 

 

 

 

     

       Главните фактори, които определят образуването, количеството и режима на валежите са атмосферната циркулация и постилащата повърхнина. Голямо значение за географското разпределение  в страната имат вертикалното и хоризонталното разчленяване на релефа.

         Средните годишни суми на валежите в цялата страна /1931-1970/ са в границите от 450 до 1250 mm. Най-малки годишни валежи падат в крайморската част на Добруджа, а най-големи – по високите части на планините и в най-южните, крайгранични части на Източните Родопи и Странджа. Малки годишни валежи /около 500 mm/ са наблюдавани още в някои крайдунавски низини и в западната част на Горнотракийската низина. Във високопланинските райони валежите са в границите от 800 до 1250 mm, като количеството им нарастване с увеличаване на надморската височина.  Вертикалният градиент на валежите е различен за отделните планини, както и за планинските склонове с различно изложение. Годишните валежи в границите 550-750 mm са характерни за две трети от територията на страната. Изчислената норма на средногодишният валеж за наличния период с наблюдения за отделните станции има обезпеченост 95% при възможни колебания от 5 до 7 процента. В отделните години количеството на валежите се мени от 0.4 до 2.2 пъти  от нормата, като вариациите са най-големи в южните крайгранични райони и най-малки в планините /Д. Димитров, Ст. Велев - География на България. Физическа география. 1982. Изд. БАН /.

   

Карта на валежите

Годишна сума на валежите в България за периода 1931-1970 г. - Агроклиматичен атлас на България /1982 г./

Карта на изпарението

Годишно сумарно изпарение в България за периода 1931-1970 г.  - Агроклиматичен атлас на България /1982 г./

Карта на изпаряемостта

Годишна изпаряемост в България за периода 1931-1970 г.  - Агроклиматичен атлас на България /1982 г./

Разлика между годишна сума на валежите и изпаряемостта

Разлика между годишната сума на валежите и изпаряемостта в България за периода 1931-1970 г.  - Агроклиматичен атлас на България /1982 г./

 
   
 

 Води    Дейности   Нормативна уредба   Връзки   Узаконяване на водоизточници   Миграция на замърсители   Хидрогеология   Водопонизителни системи   Хидрогеоложко моделиране

 

Copyright 2013 Vodite.com Всички права запазени