| контакти |

  HWI Consulting

     Хидрогеология, водоснабдяване, дренажни системи, замърсяване на подземни води, геотермална енергия

 

  Начало         Водите в България         Дейности          Нормативна уредба          Връзки          Въпроси           

 

 

 

 

 

 

 

 

Миграция на замърсители

   hwi_consulting @ mail.bg   

migracia.jpg

 

Под миграция на замърсители в подземните води се разбират процесите на топлопренос  и масопренос във водоносните хоризонти. Изследването на движението на замърсители във водоносните хоризонти касае редица практически проблеми свързани с определяне границите на санитарно-охранителните зони около водоизточниците, използването на геотермална енергия от земните недра, филтрационното извличане на полезни изкопаеми, засоляването в зоната на аерация, изграждането на хранилища за отпадъци, реинжектирането на води след използването им.

Прогнозирането на миграцията на замърсители най-често се свежда до отчитането на съществените физикохимични процеси, свързани с конвективния пренос, хидродисперсията, сорбцията, дифузионния обмен в различните пластове. Времето за движение на частиците във водоносния хоризонт може да бъде получено чрез използването на числени модели на базата на динамиката на подземните води в изследваната област.

   

 

Сондажи и кладенци

Основни понятия и техническа информация относно сондажите и кладенците – конструкция, изграждане, експлоатация, препоръки, въпроси

Валежи

Обща информация за валежите в България

Повърхностни води

Повърхностни води в България – главни водосборни басейни

Подземни води

Подземни води в България – хидрогеоложко райониране, видове подземни води, дългосрочни и средни данни за водните ресурси в България

 
   
 

 Води    Дейности   Нормативна уредба   Връзки   Узаконяване на водоизточници   Миграция на замърсители   Хидрогеология   Водопонизителни системи   Хидрогеоложко моделиране

 

Copyright 2013 Vodite.com Всички права запазени