| контакти |

  HWI Consulting

     Хидрогеология, водоснабдяване, дренажни системи, замърсяване на подземни води, геотермална енергия

 

  Начало         Водите в България         Дейности          Нормативна уредба          Връзки          Въпроси           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Организации и фирми в областта на хидрологията и хидрогеологията

Водите в България

Всекидневници

Геологически институт на БАН “Страшимир Димитров”

Институт водных проблем Российской академии наук

Кафедра гидрогеологии МГУ

Министерство на околната среда на водите

Минно-геоложки университет “Св. Иван Рилски”

Национален институт по метеорология и хидрология на БАН

Национален институт по метеорология и хидрология на БАНрегионален център Пловдив

НПФ ГИДЭК

Санкт-Петербургское отделение Института геоэкологии РАН

Софийски университет “Св. Климент Охридски”

Български Институт по Стандартизация

BRGM

Geolink

Geological Institute of Hungary

Hydrogeology

Hydrogeologist Home Page

International Association of Hydrogeologists

International Association of Hydrological Sciences

IGRAC

ISARM

Rockware

SCK-CEN - Belgium

Springer

VITO - Belgium

U.S. Geological Survey

   

 

Сондажи и кладенци

Основни понятия и техническа информация относно сондажите и кладенците – конструкция, изграждане, експлоатация, препоръки, въпроси

Басейнови дирекции

Басейнова дирекция Дунавски район

Басейнова дирекция Източнобеломорски район

Басейнова дирекция Западнобеломорски район

Басейнова дирекция Черноморски район

Лаборатории

ЕВРОТЕСТ КОНТРОЛ

НИКОЛ-Н ООД

Лаборатория "Химическо замърсяване на атмосферата и водите"

Лаборатории за изследване на питейна и отпадъчна вода и анализ на утайките от ПСОВ

Стратиграфска таблица

Стратиграфска скала, съставена от М. Вацев, с нанесени тектонски фази и цикли съвместно с М. Антонов. Показани са и по-стари разчленявания, които могат да се срещнат в литературата.

 
   
 

 Води    Дейности   Нормативна уредба   Връзки   Узаконяване на водоизточници   Миграция на замърсители   Хидрогеология   Водопонизителни системи   Хидрогеоложко моделиране

 

Copyright 2013 Vodite.com Всички права запазени