| контакти |

  HWI Consulting

     Хидрогеология, водоснабдяване, дренажни системи, замърсяване на подземни води, геотермална енергия

 

  Начало         Водите в България         Дейности          Нормативна уредба          Връзки          Въпроси           

 

 

 

 

 

 

 

 

           

          Хидрогеология

Изучаването на подземните води в България датира от началото на XX век.

Първи данни за тях има в трудовете на чуждестранните геолози Ami Boue, Auguste Viquesnel, F. Von Hochstetter, Franz Toula  През 1895 г. Л. Ванков публикува резултатите от геоложките изследвания в околностите на с. Меричлери и дава данни за минералната вода в района. През 1901 и 1903, Л. Ванков публикува данни за геологията и хидрогеологията в района термалните извори. около гр. Вършец и с. Джиново /Сливенски минерални бани/.

През 1905 г. българското правителство кани професор Де Лоне, от Минната академия в Париж, да извърши хидрогеоложко проучване във връзка с водоснабдяването на Добруджа. Той работи в сътрудничество с Л. Ванков и минния инженер Т. Михайловски. Извършено е геоложко и хидрогеоложко картиране, изучени са кладенци и извори, и е съставена карта с хидроизохипси.

Проучванията в Добруджа продължават по-късно и от Г. Бончев, който публикува работата “Геологично-хидрологични проучвания на Делиормана” /1923 г./.

След първата световна война геологията в България бележи значителен напредък. Броят на геолозите се увеличава, както и проучванията на територията на страната.

През годините от 1926 до 1932 г. Н. Николов и В. Г. Радев извършват регионални геолого-хидрогеоложки проучвания в района на термалните извори в Карловско, а Ел Коен изучава водоносността на скалите в Шуменско, с оглед водоснабдяване на гр. Шумен. Ел Коен и В. Цанков описват водоносните качества на солния щок при гара В. Коларов и Провадийската синклинала.

През 1939 г. Р. Берегов публикува резултатите от изследванията на плиоцена в Ломско. В работата си той дава кратко описание на понтския напорен водоносен хоризонт, който оводнява въглищния залеж и е сериозна пречка за експлоатацията на въглищата. Изяснена е хидравличната връзка на понтския напорен хоризонт с река Дунав.

През 1940-1941 г. В. Цанков, Р. Берегов и Ел Коен публикуват резултатите от сондажните и геоложките проучвания за нефт във Варненско. През 1942 г. П. Мандев публикува резултатите от геоложките и хидрогеоложките проучвания в Тузлука. Описани са находищата на солени води и е направено тълкувание за произхода им.

Използването и изучаването на пресните термоминерални води в Средногорската и Рило-Родопската област датира от дълбока древност. Множество термоминерални извори са каптирани по времето на Римската империя и са използвани за лечение и питейни нужди. Останки от римски каптажи са запазени и до наши дни. Заслужава да се спомене трудът на проф. Ас. Азманов – “Българските минерални води” /1940 г./, в който се дава хидрохимична характеристика на минералните води и кратки данни за геоложкия строеж около изворите.

След края на Втората световна война се налага извършването на детайлни хидрогеоложки и инженерно-геоложки проучвания в много райони на България, във връзка с нуждите на хидромелиоративното, хидроенергийно, промишлено и гражданско строителство. Методиката на хидрогеоложките проучвания е разработена с помощта на съветските хидрогеолози М. Е. Альтовски и Н. А. Плотников.

През 1945 г. към “Водоканалпроект” е създаден хидрогеоложки отдел, който започва проучвания на подземните води за водоснабдяване. През 1948 г. към “Енергопроект” е сформирана дирекция за хидрогеоложки и инженерно-геоложки проучвания. В продължение на няколко години са проведени хидрогеоложки проучвания в района на Димитровград, Горнотракийската низина, Казанлъшката и Софийската низина, както и в Крайдунавските низини с цел определяне ресурсите на пресните подземни води и условията за тяхното използване за питейно битово и промишлено водоснабдяване, и напояване. През 1951 г. е извършено проучване на подземните води в Добруджа за водоснабдяване. В района на Шабла и Дуранкулак е изградена първата напоителна система от подземни води с капацитет 1,5 m3/s. Проучени са Провадийската синклинала, Маришкия каменовъглен басейн, Сливенската котловина и долното течение на р. Тунджа.

През 1956 г. е поставено началото на изграждането на опорната наблюдателна мрежа за изучаване режима и баланса на подземните води при естествени условия и нарушен режим  /напоителни системи/, създадени са секции по хидрогеология към института по Хидрология и Метеорология. и секция по хидрогеология и инженерна-геология към Геологическия институт на БАН.

През 1968 г. започват детайлни изследвания на пресните подземни води и съставянето на Хидрогеоложка карта на България. През 1976 г. започват теоретични, лабораторни, научно-експериментални изследвания върху замърсяването и самопречистването на пресните подземни води, както и върху микробиологичния им състав.

В проучвателните организации и научните институти е натрупан огромен фактически материал, в резултат на което се появяват Хидрогеоложкото райониране на България /1962 г./, Карстовите подземни води в България /1959 г./, минералните води в България /1964 г./.

В областта на регионалната хидрогеология, подземната хидродинамика, режима и баланса на подземните води, хидрохимията на водите в България работят множество известни учени – Н. Бояджиев, А. М. Овчинников, В. Н. Шелкачев, Д. Яранов, Л. Беров, П. Ст. Петров, Д. Моллов, М. Гълъбов, Хр. Антонов, Д. Данчев, П. Бецински, К. Щерев, К. Петров, Ив. Станев, П. Г. Петров, В. Спасов, Ил. Йотов, Е. Пенчева, И. Стефанов, Ю. Страка, Бл. Райкова, Евг. Стоева, Й. Ганчев, Л. Василева, К. Ботева и много др. 

 

Подземни води в България –Х. Антонов, Д. Данчев  -  ДИ “Техника”, София. 1980.

   

Хидрогеоложко райониране

Териториите на басейновите дирекции в България.

Експлоатационни ресурси на подземните води

Експлоатационни ресурси на подземните води

Генерални схеми за използване на водите в България

Данни за водите в България.

Подземни водни тела

Подземни водни тела в България

Мониторинг на подземните води в България

Мрежата за мониторинг на подземните води се състои от 213 хидрогеоложки пунктa.

Санитарно-охранителни зони

НАРЕДБА № 3 от 16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони.

Карстови райони и области в България

Карта и описание на карстовите райони в България

Пещерите в България

Информация за 4500 пещери и галерия със снимки

 
   
 

 Води    Дейности   Нормативна уредба   Връзки   Узаконяване на водоизточници   Миграция на замърсители   Хидрогеология   Водопонизителни системи   Хидрогеоложко моделиране

 

Copyright 2013 Vodite.com Всички права запазени