| контакти |

  HWI Consulting

     Хидрогеология, водоснабдяване, дренажни системи, замърсяване на подземни води, геотермална енергия

 

  Начало         Водите в България         Дейности          Нормативна уредба          Връзки          Въпроси           

 

 

 

Генерални схеми за използване на водите в България - обща информация

 

АВТОРСКИ КОЛЕКТИВ НА  РАЗРАБОТКАТА “ГЕНЕРАЛНИ СХЕМИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВОДИТЕ В РАЙОНИТЕ ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ” – София, юли 2000

 

 

            Проф. дтн. инж. Оханес Сантурджян, ИВП-БАН - общ ръководител на задачата.

 

            Част I. ИКОНОМИЧЕСКА И ДЕМОГРАФСКА ОЦЕНКА

 

            1. Проф. д-р Марин Радков, ИВП-БАН - ръководител на  частта и основен изпълнител.

            2. Н.с. I ст. Илка Славова, ИВП-БАН -  изпълнител

 

Част II.  ФИЗИКО-ГЕОГРАФСКА И ОБЩА ХИДРОЛОЖКА ОЦЕНКА И КОЛИЧЕСТВЕНА ОЦЕНКА НА ПОВЪРХНОСТНИТЕ ВОДНИ РЕСУРСИ

 

            1. Проф. д-р инж. Страхил Герасимов Георгиев, НИМХ - методически ръководител и автор на всички текстове по частта в общите томове, хидроложките оценки на поречия Камчия, Провадийска, Девненска, Батова, Русенски Лом и Добруджански реки притоци на Дунав и оценка на опорната хидрометрична мрежа.

             2. Ст.н.с. д-р инж. Тодорина Божкова Стоянова, НИМХ-БАН - хидроложки оценки на поречие Марица.

             3. Ст.н.с. д-р инж.  Марин  Господинов Генев, НИМХ-БАН - хидроложки оценки на поречия Вит, Осъм и Янтра.

             4. Ст.н.с. д-р инж. Снежина Тодорова Дакова, НИМХ-БАН - хидроложки оценки на поречия Искър, Места и Струма.

             5. Ст.н.с. д-р  Добри Иванов Димитров, НИМХ-БАН - хидроложки оценки на поречие Арда

             6. Ст.н.с.  д-р  инж.  Георги  Цанев  Мънгов,  НИМХ-БАН - хидроложки оценки на поречие Тунджа.

             7. Н.с.I ст. инж. Бернардо Лизама Ривас, НИМХ-БАН - хидроложки оценки на поречия Южночерноморски реки.

             8. Инж. Богомил Славов Христов, НИМХ-БАН - хидроложки оценки на поречие Огоста и реките западно от Огоста.

             9. Н.с.I ст.  инж. Елена Кирилова Божилова, НИМХ-БАН - съизпълнител

            10. Инж. Невяна Тодорова, НИМХ-БАН - съизпълнител

            11. Инж. Камелия Крумова, НИМХ-БАН - съизпълнител

 

            Технически изпълнители - всички от НИМХ-БАН

            Н.с. д-р инж. Красимир Димитров Станев, инж. Теодоси Теодосиев, инж. Донка Даскалова, инж. Ваня Минкова, техн. Йорданка Берова, техн. Мирослава Илиева, техн. Виолета Георгиева, техн. Анелия Борисова, техн. Цветанка Николова, спец. Силвия Георгиева, техн. Катя Пенчева.

 

Част III. КАЧЕСТВЕНА ОЦЕНКА НА  ВОДНИТЕ РЕСУРСИ И КАТЕГОРИЗАЦИЯ НА РЕКИТЕ.

           

            1. Ст.н.с. д-р инж. Константин Цанков, НИМХ-БАН - методически ръководител и основен изпълнител.

            2. Н.с. I ст. д-р инж. Пламен Нинов, НИМХ-БАН - основен изпълнител

            3. Н.с. I ст. инж. Стефка Блъскова, НИМХ-БАН - изпълнител

            4. Н.с. I ст. Пламен Виденов, НИМХ-БАН - изпълнител

            5. Н.с. I ст. Юлия Кирова, НИМХ-БАН - изпълнител

 

 

            ОЦЕНКА НА ТВЪРДИЯ ОТТОК

 

            1. Проф. дтн. инж.  Георги Гергов, НИМХ-БАН - методически ръководител и основен изпълнител.

            2. Н.с. д-р инж. Цвятка Иванова Карагьозова, НИМХ-БАН - основен изпълнител.

 

Част IV.  ХИДРОГЕОЛОЖКО ОПИСАНИЕ И ОЦЕНКА НА ПОДЗЕМНИТЕ ВОДНИ РЕСУРСИ

 

            1. Проф. дгн Виктор Спасов, ГИ-БАН - методически ръководител на  оценката на експлоатационните ресурси и  качествата на подземните води, релеф, геоложки строеж, хидрогеол. характеристика и степен на използване на подз. води в Дунавския район, хидрогеол. описание и оценка на експлоатационните ресурси на подземните води в поречие Огоста и западно от нея и поречие Нишава.

            2. Проф. дгн Илия Йотов, ГИ-БАН - хидрогеол. характеристика и степен на използване подз. води в Изт.Беломорския район за управление, хидрогеоложко описание и оценка на експлоатационните ресурси на подземните води в поречие Марица.

            3. Ст.н.с. II ст.д-р Алексей Бендерев, ГИ-БАН - релеф, геоложки строеж на Изт. Беломорски район, хидроогеоложко описание и оценка на експлоатационните  ресурси на подземните води в поречие Арда и поречие  Марица.

            4. Ст.н.с. Петър Ст. Петров, експерт- консултант -  релеф, геоложки строеж, хидрогеол. характеристика и степен на използване на подз. води в Зап. Беломорски район за управление, хидрогеоложко описание и оценка на експлоатационните ресурси на подземните води в поречие Струма.

            5. Ст.н.с. д-р Тошо Кехайов, експерт-консултант - хидрогеол. описание и оценка на експлоатационните ресурси  на подземните води в поречие Камчия и поречие Черноморски реки.

            6. Ст.н.с. д-р Григор Велковски, ИВП-БАН - хидрогеол. описание и оценка на експлоатационните ресурси на подземните води в поречие Янтра, съставяне, релеф, геоложки строеж, хидрогеол. характеристика и степен на използване на подз. води в Черноморския р-н.

            7. Ст.н.с. д-р Марта Мачкова, НИМХ-БАН - формиране на информационни масиви с данни за максимални, средни и минимални дебити и температури за карстовите води в страната, хидрогеоложко описание и ресурси на карстовите води в поречие Места.

            8. Инж. геол. Иван Стефанов, експерт-консултант - хидрогеол.  описание  и оценка  на експлоатационните ресурси  на +подземните води в поречие Искър, поречие Русенски Лом и Добруджанси реки.

            9. Н.с. Владимир Христов,  ГИ-БАН - хидрогеол. описание и оценка на експлоатационните ресурси на подземните води в поречие Искър, поречие Русенски Лом и Добруджански реки.

            10. Н.с. I ст. д-р Иван Славейков, ИВП-БАН - хидрогеол. описание и оценка на експлоатационните ресурси на подз.води в поречие Вит и поречие Осъм.

            11. Инж.геол. Анастас Андреев, експерт - хидрогеол. описание и оценка на експлоатационните ресурси  на подземните води в поречие Места.

            12. Инж.геол. Иван Власковски, експерт - хидрогеол. описание и оценка на експлоатационните ресурси  на подземните води в поречие Тунджа.

            13. Инж.геол Бакларова, експерт - набиране, систематизация и анализ на хидрогеоложка информация за поречие Струма.

            14. Инж.геол. Ивайло Петков, ГИ-БАН - систематизация, анализ и графично оформление на хидрогеол. информация за поречие Марица;

            15. Инж.геол. Петър Гергинов, ГИ-БАН - систематизация, анализ и графично оформление на хидрогеол. информация за поречие Струма;

            16. Инж.геол Виктор Танчев, ГИ-БАН - систематизация и графично оформление на хидрогеол. информация за поречие Огоста и западно от нея и поречие Нишава.

            17. Инж.геол. Татяна Орехова, НИМХ-БАН - формиране, анализ и графично представяне на месечни последователности за нивата на подз. води в наблюдателни кладенци в страната, компютърно оформление на отчетите за подз. води за поречие Камчия и Черноморски реки.

 

            Част V.  ОЦЕНКА НА ВОДОПОТРЕБЛЕНИЕТО ЗА ВОДОСНАБДЯВАНЕ

 

            1. Проф. д-р Марин Радков, ИВП-БАН – ръководител на частта, изпълнител на оценката на водопотреблението по общини за 1998.

            2. Доц. д-р инж. Петър Калинков, УАСГ – изпълнител на оценката на прогнозното водопотребление за 2010.

            3. Доц. д-р инж. Цочо Цанков, УАСГ - изпълнител на оценката на прогнозното водопотребление за 2010.

            4. Инж. Диана Ценова, УАСГ - изпълнител на оценката на водопотреблението по норми.

            5. Н.с. I ст. Анна Йорданова, ИВП-БАН - компютърна обработка на данни.

 

Част VI. ОЦЕНКА НА ВОДОПОТРЕБЛЕНИЕТО ЗА НАПОЯВАНЕ.

 

            1. Проф. д-р инж. Алтимир Попов, УАСГ - методически ръководител и основен изпълнител на частта, оценка и прогноза на напояваните площи, методика за определяне на напоителните норми, оценка и описание на мелиоративната инфраструктура на всички поречия.

            2. Ст.н.с. д-р инж. Пламен Петков, ИХМ – консултант относно прогноза на напояваните площи.

            3. Инж. Красимир Дандов, ЕАД “Напоителни системи” - оценка на годните за напояване площи.

            4. Инж. Юлиана Дандова, МРРБ - оценка на годните за напояване площи.

5. Агр. Спаска Калчева ,ИХН – определяне на напоителните норми.

 

 

            Част  VII. ОЦЕНКА НА ВОДОПОЛЗВАНЕТО ЗА ЕНЕРГОДОБИВ

 

            1. Проф. д-р инж. Михаил Ангелов, “Енергопроект” - методически ръководител и основен изпълнител на частта за всички поречия.

            2. Инж. Галина Евгениева Ангелинова, “Енергопроект” - изпълнител.

            3. Инж. Людмила Хинова Стоянова, “Енергопроект” - изпълнител.

 

 

 

Част VIII. ОЦЕНКА НА ВОДНИТЕ ОБЕМИ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА РЕЧНИТЕ ЕКОСИСТЕМИ.

 

            1. Доц. д-р Росица Николаева, УАСГ – методически ръководител и основен изпълнител.

            1. инж. Весела Захариева, УАСГ – моделиране на потреблението за съхранение на екосистемите.

 

Част IX. ИМИТАЦИОННО МОДЕЛИРАНЕ НА ГЕНЕРАЛНИТЕ СХЕМИ И СЪСТАВЯНЕ НА ВОДНОСТОПАНСКИТЕ БАЛАНСИ.

 

            1. Ст.н.с. II ст. д-р инж. Игор Няголов, ИВП-БАН – методически ръководител и основен изпълнител на  моделите и балансите на всички поречия.

             

Част X. СЪСТАВЯНЕ НА ГЕНЕРАЛНИТЕ СХЕМИ, АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ БАЛАНСИТЕ И ИЗВОДИ, ОПИСАНИЕ НА НОВИ ИДЕЙНИ СХЕМИ, СВЪРЗВАНЕ И СЪСТАВЯНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА ПО ПОРЕЧИЯ.

 

ПОРЕЧИЕ ОГОСТА И ЗАПАДНО ОТ ОГОСТА.

1. Инж. Весела Захариева, УАСГ - водещ поречие и основен изпълнител

 

ПОРЕЧИЕ  ИСКЪР

1. Доц. д-р инж. Росица Николаева, УАСГ - водещ поречие и основен изпълнител

 

ПОРЕЧИЕ ВИТ

1. Ст.н.с. д-р инж. Мария Бочева, ИВП-БАН - водещ поречие и основен изпълнител

 

ПОРЕЧИЕ ОСЪМ

1. Ст.н.с. д-р инж. Мария Бочева, ИВП-БАН - водещ поречие и основен изпълнител

 

ПОРЕЧИЕ ЯНТРА

1. Ст.н.с. II ст. д-р инж. Стилияна Янчева, ИВП-БАН - водещ поречие и основен изпълнител

 

ПОРЕЧИЕ РУСЕНСКИ ЛОМ И ДУНАВСКИ ДОБРУДЖАНСКИ РЕКИ

1. Проф. дтн. инж. Евелин Монев, ИВП-БАН - водещ поречие и основен изпълнител

2. Н.с. инж. Мила Чиликова, ИВП-БАН - изпълнител

 

ПОРЕЧИЕ ЧЕРНОМОРСКИ ДОБРУДЖАНСКИ РЕКИ

1. Проф. дтн. инж. Евелин Монев, ИВП-БАН - водещ поречие и основен изпълнител

2. Н.с. инж. Мила Чиликова, ИВП-БАН - изпълнител

 

ПОРЕЧИЕ КАМЧИЯ

1. Проф. дтн. инж. Евелин Монев, ИВП-БАН - водещ поречие и основен изпълнител

2. Н.с. инж. Мила Чиликова, ИВП-БАН - изпълнител.

 

ПОРЕЧИЕ ЮЖНОЧЕРНОМОРСКИ РЕКИ

1. Ст.н.с. д-р инж. Петър Квасников, ИВП-БАН - водещ поречие и основен изпълнител

 

ПОРЕЧИЕ ТУНДЖА

1. Ст.н.с. д-р инж. Петър Квасников, ИВП-БАН - водещ поречие и основен изпълнител

 

ПОРЕЧИЕ МАРИЦА

1. Ст.н.с. д-р инж. Красимира Николова, ИВП-БАН - водещ поречие и основен изпълнител

2. Проф. дсн инж. Иван Върлев, ИХМ - експерт-консултант

3. Н.с. инж. Василка Страхилова, ИВП-БАН - изпълнител

4. Н.с. инж. Ирен Илчева, ИВП-БАН - изпълнител

 

ПОРЕЧИЕ АРДА

1. Инж. Любомир Йорданов, “Енергопроект” - водещ поречие и основен изпълнител

 

ПОРЕЧИЕ СТРУМА

1. Доц. д-р инж. Красимир Петров, УАСГ - водещ поречие и основен изпълнител

 

ПОРЕЧИЕ МЕСТА

            1. Инж. Любомир Йорданов, “Енергопроект” - водещ поречие и основен изпълнител

 

Част XI. ПРАВИЛА И КРИТЕРИИ ЗА ИНЖЕНЕРНА ОЦЕНКА НА ОБСТОЯТЕЛСТВАТА ПО ЧЛ. 62 ОТ ЗАКОНА  ЗА ВОДИТЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНИ.

 

1. Проф. дтн. инж.Оханес Сантурджян, ИВП-БАН - водещ изпълнител

2. Проф. дгн. Виктор Спасов, ГИ-БАН - консултант

3. Проф. д-р. инж. Алтимир Попов, УАСГ - консултант

4. Ст.н.с. д-р инж. Константин Цанков, НИМХ - консултант

5. Доц. д-р Росица Николаева, УАСГ – консултант

6. Проф. д-р инж. Михаил Ангелов - консултант

 

Част XII.  ОЦЕНКА НА ОПОРНАТА ХИДРОМЕТРИЧНА МРЕЖА

1.      Проф. д-р инж. Страхил Герасимов Георгиев, НИМХ

 

Част XIII.  ОЦЕНКА НА ВЕДОМСТВЕНАТА ХИДРОМЕТРИЧНА МРЕЖА

1.      Проф. дтн. инж. Евелин Монев, ИВП-БАН


 

Част XIV. СТРУКТУРА И ПРОТОТИП ЗА ПОРЕЧИЕТО НА Р. ЯНТРА НА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА НА ОСНОВАТА НА ГИС ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДНИТЕ РЕСУРСИ

            1. Проф. д-р инж. Тодор Христов, ИВП-БАН - методически ръководител и основен изпълнител.

            2. арх. Иван Николов, ИВП-БАН - основен изпълнител.

            3. Проф. Грегори Найт, PENSTATE-USA - kонсултант

            4. инж. Вихра Стойнова – основен изпълнител

            5. ст.н.с. д-р инж. Ваня Йончева, ИВП-БАН - изпълнител

            6. Николай Методиев Николов – технически изпълнител

 

КОМПЮТЪРНА ОБРАБОТКА НА ДАННИ, ФИГУРИ, ТАБЛИЦИ, РЕДАКЦИЯ НА ОКОНЧАТЕЛНИТЕ ТОМОВЕ.

            1. Н.с. I ст. мат. Анна Йорданова, ИВП-БАН.

            2. Н.с. II ст. инж. Олга Ничева, ИВП-БАН

 

ТЕХНИЧЕСКО ИЗПЪЛНЕНИЕ - МАШИНОПИС, НАНАСЯНЕ НА ИНФРАСТРУКТУРАТА НА КАРТИ, ЧЕРТАЕНЕ НА СХЕМИ И ДРУГИ.

Инж. Василка Пенева, техн. Виолета Михайлова, техн. Димка Бумбарова, инж. Детелина Калайджиева, инж. Екатерина Върбанова, техн. Елка Костадинова, икон. Инна Григорова, икон. Лиляна Ййорданова, техн. Лиляна Петрова, инж. Людмила Апостолова, инж. Мария Попова, агр. Надежда Попова, инж. Сашка Атанасова - всички от ИВП-БАН

 

            ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА НОВИ ИДЕЙНИ СХЕМИ

            1. Проф. д-р инж. Иван Патоков, УАСГ - поречия Струма, Места и Искър

            2. Инж. Ганчо Калинков, “Енергопроект” - поречия Арда и Добруджански реки

            3. Инж. Георги Куков, “Енергопроект” - поречие Места

 

СЪБИРАНЕ И ПРЕДОСТАВЯНЕ  НА ДАННИ

Освен от Министерството на околната среда и водите чрез подизпълнителски и граждански договори данни са събирани и предоставяни от:

НЕК “ Язовири и каскади” – данни за балансите на експлоатираните от тях язовири за оценка на естествения воден ресурс и на водоползването за енергодобив.

НЕК – Главен диспечерски център

Национален статистически институт – данни за потреблението за водоснабдяване по общински В и К фирми и демографски и икономически данни.

Министерство на регионалното развитие и благоустройството – данни за водовземанията на общинските В и К и предстоящите за изграждане В и К съоръжения.

МОСВ, Агенция за опазване на околната среда – данни от мониторинга на замърсяването на реките.

ЕАД “Напоителни системи” – данни за годните за напояване площи в напоителните системи.

            Общият брой на преките изпълнители е 72 души учени и специалисти и 26 души технически изпълнители от ИВП, НИМХ, Геол. Институт, УАСГ, ИХМ, Напоителни системи и Енергопроект. Косвено в събиране и доставяне на данни за участвали специалисти от две министерства и 4 държавни ведомства, институти и компании.

   

 

Узаконяване водоизточници

Разрешително за водовземане от сондажи, кладенци, извори.

http://vodite.com/contact.html

Хидрогеоложки проучвания

Оценка на ресурсите на подземните води, проектиране на дренажни системи за площно отводняване и на локални отводнителни системи за подземни води, хидрогеоложко моделиране и прогнозиране – движение на подземните води, оценка назамърсяванията, мероприятия за пречистване на водоносните хоризонти.

http://vodite.com/contact.html

 
   
 

 Води    Дейности   Нормативна уредба   Връзки   Узаконяване на водоизточници   Миграция на замърсители   Хидрогеология   Водопонизителни системи   Хидрогеоложко моделиране

 

Copyright 2013 Vodite.com Всички права запазени