| контакти |

  HWI Consulting

     Хидрогеология, водоснабдяване, дренажни системи, замърсяване на подземни води, геотермална енергия

 

  Начало       Водите в България       Дейности        Цени        Нормативна уредба        Връзки        Въпроси        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хидрогеоложки проучвания и консултации

Геофизични проучвания за търсене / откриване на вода

Узаконяване на сондажи, кладенци и извори

Проектиране на дренажни системи

Оценка на режима и качествата на подземните води

 

          

HWI Consulting е консултантска група, осигуряваща услуги свързани с подземните води на територията на Република България. Ние предлагаме икономически ефективни и иновативни решения за регионални екологични проекти, изпълнение на хидрогеоложки проучвания, оценка на риска от замърсяване и уязвимостта на водоносните хоризонти, узаконяване на водоизточници (сондажи, кладенци, извори). Нашата дейност е свързана с водоснабдяването за различни цели (собствени или стопански – в селското стопанство, промишлеността, водоснабдяването), напояването, прогнозиране последиците от минните дейности, влиянието на хидрогеотхнически съоръжения върху подземните води, дълбочинното заустване на води и различни замърсители във водоносните хоризонти и др. Оценката на количественото и качествено състояние на водите се извършва с помощта на богата налична информация (геоложка, литоложка, хидрогеоложка, геофизична, ГИС бази данни), актуални теренни огледи и измервания, използване средствата на цифровото моделиране. Осигуряваме ескпертни оценки по въпроси свързани с хидрогеологията, изготвяне на концепции и планове за управление на водите. Възможно е практическото изпълнение на различни дейности свързани с търсенето и откриването на подземни води, консултиране във връзка с параметрите на сондиране за различни цели, изграждане на дренажни системи, термопомпени инсталации, количествен и качествен мониторинг на подземните води. За целта се използват съвременни средства за измерване на нивата на подземните води, наблюдение на режима и сезонността им, отчитане наличието на вода при различни геоложки условия, в порова, пукнатинна и карстова среда. Налична е геофизична апаратура използвана при проучването за вода (георадар / скенер), която работи по метода на собствения потенциал. Резултатите показват добра практическа реализация, като изготвяните профили са видими още на терен, при провеждане на изследванията. За всички извършени дейности могат да бъдат представени доклади, записки или становища от доказани професионалисти в бранша, които са ангажирани в повечето случаи до завършването на конкретните инвестиционни намерения.

   

 

Водите в България

Обща информация за водите в България

Дейности

Консултантски дейности свързани с подземните води

Нормативна уредба

Информация за действащите нормативни актове и законив областта на подземните води

Връзки

Полезни връзки и практическа информация – връзки с институции, публикации

Въпроси

Често задавани въпроси – хидрогеология, подземни и повърхностни води

 

 phone.jpg

 
   
 

 Води    Дейности   Нормативна уредба   Връзки   Узаконяване на водоизточници   Миграция на замърсители   Хидрогеология   Водопонизителни системи   Хидрогеоложко моделиране

 

Copyright 2013 Vodite.com Всички права запазени